E4 Detaljplan för Hangelbyträskets trädgårdsby

Planeringsområdet ligger i Hangelby i Sibbo cirka 4 km sydost om Söderkulla. Planeringsområdet ligger på båda sidorna om Kalkstrandsvägen, och det omfattar sammanlagt cirka 55 ha varav cirka 42 ha ligger öster om Kalkstrandsvägen. Planläggningen berör fastigheterna Jontas 753-408-9-58 och Lill-Jontas 753-408-9-68.

Avsikten är att utarbeta en detaljplan som ger möjlighet att bygga en trädgårdsby och evenemangspark på planeringsområdet. Tidigare planerades detaljplanen för Jontas trädgårdsby för samma område men eftersom avgränsningen för planområdet har utvidgats och behovet av att placera funktionerna har ändrats inleddes ett nytt planprojekt.

 Suomeksi

 

Kontaktpersoner

Planläggare Mirva Talusén

tfn 09 2353 6719

planläggningschef Matti Kanerva

tfn 09 2353 6720

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 7.9.2017.

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagd på webben under hela planprocessen. Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast den 10.10.2017 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering(at)sibbo.fi.

Kungörelse (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Senast ändrat 05.09.2017