E 2 Eriksnäs II

SuomeksiDetaljplan och ändring av detaljplan

Detaljplaneringen av Eriksnäsområdet (S 21), som ingår i planläggningsprogrammet 2011–2014, inleds med E 2 Detaljplan för Eriksnäs II och ändring av detaljplan. Detaljplaneområdet ingår i Eriksnäs delgeneralplan som är under arbete.

På ett område på ca 43 ha planeras ett bostadsområde för cirka 1 600 - 1 700 invånare med anknytande grönområden samt trafikförbindelser. Området ligger söder om Söderkulla, Borgåleden (riksväg 7) och det nuvarande småhusområdet i Eriksnäs. Avståndet till Söderkulla centrum är 3,5 km.

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy fungerar som planprojektets planeringskonsult från början av november 2012.

Öppna en större karta >

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, tf. planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Godkännande

Arbetet med detaljplanen fortsätter när förhandlingarna om markanvändningsavtalet slutförts.

Förslagsskedet

Planförslaget var framlagt under tiden 2.4 – 2.5.2013.
Kungörelse 28.3.2013

Planförslag (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (daterat 20.3.2013)
Bilaga 2. Markägokarta
Bilaga 3. Rör- och ledningskarta
Bilaga 4. Utdrag ur berggrunds- och jordmånskartor
Bilaga 5. Karta över jordmånen och byggbarheten
Bilaga 6. Naturinventeringskartor
Bilaga 7. Landskapsinventeringskartor
Bilaga 8. Gällande/utgående detaljplan
Bilaga 9. Förminskning av detaljplanekartan
Bilaga 10. Beteckningar och bestämmelser
Bilaga 11. Illustrationer
Bilaga 12. Kalkyl över efterfrågan på service
Bilaga 13. Promemoria från myndigheternas samråd
Bilaga 14. Promemorior från invånarmöten (17.11.2011 och 15.1.2013)
Bilaga 15. Sammandrag av webbdiskussionen
Bilaga 16. Blankett för uppföljning av detaljplanen
Bilaga 17. Planeringsanvisningar för byggsätt och närmiljöIllustrationer >

Planmaterialet presenterades vid en planutställning i Söderkulla bibliotek onsdag 17.4.2013 kl. 16.30–19.30. Tack till alla besökare!

Utredningar

Hulevesiselvitys (dagvattenutredning, sammandrag på svenska) (FCG)
Liikenteen toimivuustarkastelu (trafikgranskning, endast på finska) (Ramboll)
Melutarkastelu (bullergranskning, endast på finska) (Ramboll) 
Arkeologinen tarkkuusinventointi (arkeologisk specialinventering) 
Arkeologinen koekaivaus (arkeologisk utgrävning) (Mikroliitti Oy)

Preliminärt planförslag

Det preliminära planförslaget presenterades vid en planutställning 5.3.2013. Tack till alla deltagare!

Kungörelse 27.2.2013 (pdf)

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet var framlagt under tiden 2.1 – 1.2.2013
Kungörelse 2.1.2013 (pdf)

Plankarta (pdf)
Beredningsskedets rapport (pdf)

Rapportens bilagor (pdf)
Bilaga 1. Gällande detaljplan
Bilaga 2. Naturutredningskartor
Bilaga 3. Landskapsutredningskartor
Bilaga 4. Jordmånskartor
Bilaga 5. Rör- och ledningskarta
Bilaga 6. Markägo
Bilaga 7. Program för deltagande och bedömning 12.12.2012
Bilaga 8. Planutkast A3
Bilaga 9. Beteckningar och bestämmelser A4
Bilaga 10. IllustrationerIllustrationer
 

Presentationstillfälle 15.1.2013
Planläggningen av Eriksnäs II presenterades tisdag 15.1.2013 på Servicehuset Linda. Tack till alla deltagare!
Presentationsdior (pdf)
Promemoria (pdf)
Kartakommentarer (pdf)

Under tiden för framläggandet var det också möjligt att lämna kommentarer om detaljplanen via Eriksnäs invånarförenings webbsidor (www.eriksnas.fi).
Sammandrag av webbdiskussionen (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.11.2011. 
Kungörelse 3.11.2011 (pdf)

För dem som var intresserade av områdets planläggning ordnades ett presentationsmöte torsdagen 17.11.2011.

Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 20.3.2013 (pdf)

Senast ändrat 24.04.2018