Tillstånd och anmälning

Miljövårdsmyndigheten fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bl.a. avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, lagen om vattentjänster eller förordningar som getts med stöd av dessa. 

Beslut i miljöfrågor fattas eller anmälningar behandlas också av regionförvaltningsverken (RFV), de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) samt säkerhets- och kemikalieverket (TUKES).

Aktuellt
[l:public_create_by]: 28.09.2011