Skyddszoner

Översiktsplaner för våtmarker och naturens mångfald har gjorts upp för området kring Sibbo å

Syftet med översiktsplanerna är att förbättra vattenkvaliteten i Sibbo å och utöka naturens mångfald i området. Närsalter från de omgivande områdena spolas ut i Sibbo å och med åvattnet rinner närsalterna ut i havet. Våtmarker minskar den mängd närsalter som transporteras, eftersom vattnet strömmar långsammare genom dem och det jordmaterial som följer med vattnet sjunker till botten. Naturens mångfald utökas av bl.a. skogsbeten, ängar, alléer och skogsholmar.

I översiktsplanen utreddes objekt som är viktiga med tanke på våtmarker och naturens mångfald. I rapporten ges åtgärdsförslag och rekommendationer om hur objekten ska skötas. Uppgifterna i planen kan användas som stöd för den detaljerade planeringen när man ansöker om miljöstöd för jordbruket eller annan finansiering för att förverkliga objekten. Det är frivilligt att vidta åtgärderna och översiktsplanen förpliktar inte markägarna till någonting.

 

En översiktlig plan över landskapsvården inom Sibbo ås tillrinningsområde

En översiktlig plan över landskapsvården inom Sibbo ås tillrinningsområde har blivit färdigt år 2002.

Avsikten med översiktsplanen är att bibehålla och förstärka det öppna ålandskapet och dess kulturella särdrag samt att främja naturens mångfald. Det öppna landskapet växer ställvis igen till följd av förändringarna i jordbruket och allt mindre djurhushållning. Planen görs upp i syfte att fästa odlarnas och invånarnas uppmärksamhet vid sin närmiljö och förändringarna i den samt ge rekommendationer om hur landskapet kan skötas. Målet är att ett vackert och enhetligt ålandskap med åkrar, bosättning, stränder och kantskogar.

Utkastet till översiktsplan beaktar Sibbo ådal som en helhet och grundar sig på kartläggningar av landskaps- och naturvärdena, ådalens historia och förekommande problem. Övergripande råd för skötseln av miljön ges dessutom för olika delområden.
Ett av problemen i ådalen är att det öppna landskapet växer igen. Buskvegetationen längs ån leder i synnerhet till att de öppna landskapsrummen splittras. Det blir svårt att överblicka hela ålandskapet när viktiga vyer växer igen. Ett av de allra viktigaste åtgärderna för att sköta landskapet är gallra vegetationen längs ån så, att öppna korridorer bildas.

Ådalen skall i första hand skötas som en helhet, men det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid enskilda knutpunkter i landskapet, t.ex. miljön kring byar och broar och kring lokalt värdefulla historiska byggnader och naturlandmärken.

  

En översiktsplan över skyddszoner inom Sibbo å

 En översiktsplan över skyddszoner inom Sibbo ås tillrinningsområde har gjorts upp vid Nylands miljöcentral. En skyddszon skall täckas av mångårig vegetation, den skall vara minst 15 meter bred och på den får varken gödsel eller bekämpningsmedel spridas.

Jordbrukarna kan dra nytta av översiktsplanen då de ansöker om miljöspecialstöd för befrämjande av landskapsvård, naturensmångfald samt för anläggande av skyddszoner. Det är önskvärt, men inget tvång, att anlägga de skyddszoner som föreslås i översiktsplanen.

MERA INFORMATION GER Nylands närings-, trafik- och miljöcentral
eller
Sibbo kommuns landbygdsombudsman.

 

Dräneringsprojekt av Ritobäcken i Sibbo

Vid Ritobäcken i Hindsby, Sibbo har genomförts ett naturenligt dräneringsprojekt under vinter 2010.
Näringsurlakningen under kontroll, Ravinnehuuhtoutumien hallinta, RaHa-hanke informerar med sitt jorbrukarbrev 2/2011. Man har gjort en presentationsvideo av genomförandet av projektet. Kolla på videon via följande länk (videon är 11 min lång, på finska): Suomeksihttp://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinnehuuhtoumien_hallinta/Video_luonnonmukaisesta_peruskuivatuksesta

 

 

Senast ändrat 15.02.2018