Luftkvalitet

Luften förorenas av flera olika sorters orenheter, så som kväveoxider och organiska föreningar. De huvudsakliga utsläppskällorna är energiproduktion, industri, biltrafik, vedeldning och oljevärmning. Dessa inverkar lokalt och snabbt hälsoskador och skadar vattendrag, jordmånen och växter.

Föroreningar i luften mäts av HRM, dvs. samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. De producerar årligen en rapport, som inkluderar även Sibbos resultat. Kolla länken!

Luften man andas är överlag ganska bra i Sibbo. Naturligtvis är halterna högst i närheten motorväg, men i exponeringshänseende t.ex Nickbyområdet är mer betydelsefull område. När det är kallt stiger halten på grund av vedeldning.

Läs mera om luftkvalitet i Nyland

Förbränning av små mängder trä

Förbränning av trä i mindre eldstäder producerar utsläpp, precis som övrig energiproduktion eller trafiken. När trä bränns bildas rök, som innehåller småpartiklar, kolmonoxid, kolväten och andra föreningar som är skadliga för hälsan.

För uppvärmning av fastigheten och i andra eldstäder får man endast bränna rent trä, med andra ord torra kvistar och grenar samt obehandlat och oimpregnerat virke. Som tände kan man använda små mängder av rent papper och kartong eller jämförbart avfall.

Kom ihåg:

  • Det är förbjudet att bränna grenar och kvistar samt annat jämförbart avfall öppet inom tätorter.
  • På glesbygden är det tillåtet, förutsatt att det inte förorsakar skadlig rökutveckling eller brandrisk.
  • Det är alltid förbjudet att bränna impregnerat eller ytbehandlat virke.

 

Råd för hur man tänder trä rent finns till exempel på andningsförbundets sida.

Läs om förbränning av små mägnder träd

Suomeksi

Senast ändrat 13.07.2016