Nedskräpning

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen. Det är också förbjudet att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden såsom skog, parker och andra allmänna platser.

Till avfallsuppsamlingsplatserna, såsom eko- och blandavfallspunkterna, får inget annat föras än den typ av avfall som samlas upp på den platsen. Det är förbjudet att lämna avfall utanför behållarna på avfallsuppsamlingsplatserna.

Nedgrävning av avfall i marken

Det är i huvudsak förbjudet att gräva ner avfall i marken. Endast små mängder trädgårdsavfall får grävas ner i marken vid fastigheten. Djur bör begravas på det sätt som kommunen anger i annanstans givna bestämmelser.

Slam och överskottsjord

Det är förbjudet att sprida obehandlat slam från bostadsfastigheternas avsättningsbrunnar och slutna tankar på åkrar eller annanstans i naturen, om inte annat tillåts i gällande miljötillstånd.

Det är förbjudet att slutdeponera och utnyttja överskottsjord utan behövligt tillstånd. Kommunens miljövårdsmyndighet ger råd i tillståndsärenden.

Ansvar och anmälan om nedskräpning

Nedskräpning är förbjudet. Påföljderna för nedskräpning stadgas i 48 kap. i strafflagen. Skyldigheten att snygga upp ett nedskräpat område ligger alltid i första hand hos den som skräpat ned. I andra hand är det markägaren som svarar för uppsnyggningen.

Anmälan om nedskräpning kan göras till Sibbo kommuns miljövård.
Senast ändrat 05.07.2016

Suomeksi

 

Länkar

Avfallslagen

Avfallshanteringsbestämmelser

Brottslagen (48. kapitlet behandlar miljöbrott)Tilläggsinformation

Ari Sirkka
Miljöövervakare
Kontaktuppgifter