Mätningar

Till våra mätningsuppgifter hör mätningar för upprätthållande av grundkartan samt byggnadstillsynsmätningar. Vi utför också andra mätningar på beställning beroende på arbetssituationen.    

Byggnadstillsynsmätningar

Lagen förutsätter att kommunens myndighet utförs utmärkning av byggnadens plats och höjdläge, om så bestäms i bygglovet. Dessutom kontrollerar myndigheten byggnadens plats och höjdläge efter grundläggningsarbetena för byggnaden.

Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge

  • Byggnader märks ut i terrängen på detaljplaneområden och på sådana byggplatser utanför ett planområde där så bestäms i bygglovsbeslutet.
  • Byggnadens plats och höjdläge märks ut i terrängen innan byggandet påbörjas. Utmärkningen görs på beställning av kunden efter det att bygglov har beviljats. Byggnadens plats märks ut i enlighet med den godkända situationsplanen. Innan mätningen påbörjas bör trädbeståndet, material samt andra hinder som försvårar mätningsarbetet avlägsnas från byggplatsen.
  • Utöver bygglovsavgiften bör den sökande även betala en avgift för byggnadens utmärkning i terrängen. Ifall byggnadens plats måste märkas ut på nytt tas en särskild avgift ut för detta.
  • Byggnadens plats märks ut i terrängen med träpålar eller med hjälp av färdigt byggda linjebockar.
  • Mätningen görs i mån av möjlighet inom cirka en vecka från beställningen.

Lägessyn

  • Lägessyn förrättas på kundens beställning efter att byggnadens grund har färdigställts.
  • Vid lägessynen konstateras att byggnadens plats och höjdläge överensstämmer med de godkända ritningarna.

Beställning av mätning

  • Utmärkningar och lägessyner beställs per e-post: mittauspalvelut(at)sipoo.fi 
  • Uppge i meddelandet byggplatsens adress, bygglovsnummer, ange önskad tidpunkt för mätningen (speciellt för utmärkningarnas del) och kontaktuppgifter.
  • Mätningen ska beställa 1-2 veckor före önskad tidpunkt!

Råmärket borta?

Om råmärkena på er fastighet har försvunnit och ni vill ha nya, kan ni beställa en rågång av Lantmäteriverket. Mer information om hur man beställer en rågång hittar du på Lantmäteriverkets webbplats.

Om ett råmärke försvunnit på ett detaljplaneområde, kan du först höra dig för med kommunen.

MÄTNINGSTAXOR (pdf), i kraft från 1.1.2017

Kontaktuppgifter

vikarie av lantmäteriingenjör
Teemu Laine
tfn. 09 2353 6732
teemu.laine@sipoo.fi
geodetisk beräkning, mätningar
 
kartograf
Janne Karjalainen
tfn. 09 2353 6734
janne.karjalainen@sipoo.fi
terrängmätningar

 


MÄTNINGSTAXOR
Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge samt lägessyn
Nybyggnad som omfattar högst 2 bostadslägenheter eller utvidgning 305 € (4 hörnpunkter)


Ekonomibyggnad eller motsvarande mindre byggnad eller konstruktion 190 € (4 hörnpunkter)

Annan nybyggnad eller utvidgning 495 € radhus, höghus, affärs-, industri- eller kontorsbyggnad (4 hörnpunkter)

Förrättande av lägessyn 170 €

Utmärkning av byggnadens plats och höjdläge samt lägessyn debiteras i samband med bygglovavgiften.

Extra utmärkning av byggnadens plats
Extra utmärkning av en nybyggnad som omfattar högst 2 bostadslägenheter 200 € eller utvidgning

Extra utmärkning av en ekonomibyggnad eller motsvarande mindre byggnad 110 € eller konstruktion

Övriga mätningar (+moms 24 %)

Utmärkning av rålinje (inkl. 2 råpunkter) 150 € - följande råpunkter á 40 €

Andra mätningsarbeten (t.ex. kartläggningar och ytavvägningar) mot timdebitering

Mätningsperson och utrustning €/t 47,50 Två mätningpersoner och utrustning €/t 70,00

Allmänna resekostnader €/km 0,43

Även förberedelsearbete på kansliet och editering av bilder utförs mot timdebitering, dessutom debiteras den tid som åtgår för resorna.Suomeksi

Senast ändrat 15.03.2017