< Anbudsförfrågningar
30.09.2015

Norra Paipis delgeneralplan anbudsförfrågan

Sibbo kommun ber er lämna ert anbud för att göra en delgeneralplan för Norra Paipis

Målet är att styra markanvändningen i området genom att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan. I enlighet med riktlinjerna som kommunstyrelsen i Sibbo fastställt ska delgeneralplanen utarbetas genom att undersöka och tillämpa en ny metod vid dimensioneringen av byggrätt. I delgeneralplanen anvisas byggrätterna fastighetsvis utgående från en dimensioneringstabell och dimensioneringsprinciper som utarbetas i planarbetet och som baserar sig på byggbarhetszoner som fastställs under arbetsprocessen. Likabehandlingen av markägarna förväntas uppfyllas så att markägarna får byggrätt på ett jämlikt sätt i alla zoner. Vid definieringen av zoner används som kriterier bl.a. natur- och kulturvärden samt närheten till skola, daghem, vattenledning och avloppsnät, vägnätets kapacitet och tillgängligheten till kollektivtrafik. Målet är att täta byggandet i byns centrum. Dessutom utarbetas i delgeneralplanearbetet en traditionell stomlägenhetsberäkning som jämförelse och som stöd för konsekvensbedömningen. Målet med delgeneralplanearbetet är att utveckla byområdet genom att anvisa byggandet till områden som är lämpliga för landskapet, miljön och den existerande infrastrukturen samt att göra byns centrum tätare. Delgeneralplanen utarbetas som dimensionerande.

Anbud kan lämnas mellan 25.9.2015 och 29.10.2015.

Tilläggsuppgifter tf generalplanechef Eveliina Harsia 09 2353 6727 e-post eveliina.harsia@sibbo.fi

Se mer på Hilma (på finska)

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset

22.10. tullut kysymys koskien Kummelbergetin suojelualueen liito-orava-alueita. Selvennykseksi työohjelmaan lauseeseen ”Selvitys on laadittu vuonna 2006, joten liito-oravien esiintyminen alueella tulee kartoittaa uudelleen” voidaan vahvistaa, että kartoitus koskee nimenomaan  Kummelbergetin liito-oravaselvityksen aluetta.


Senast ändrat
27.10.2015