< Aktuellt
14.03.2018

Skogsenkät till invånarna

Skogsenkät till invånarna
Sibbo kommun äger 1 200 hektar skog runt om i kommunen. Mot skogarna som ägs av kommunen riktas olika användningsformer och många slags förväntningar som kan stå i konflikt med varandra. Syftet med denna enkät är att utreda de åsikter och attityder som invånarna har i anknytning till skötseln av kommunens skogar i framtiden.

Skogsområdena i Sibbo kommun klassificeras som närskogar, frilufts- och rekreationsskogar, ekonomiskogar, värdeskogar, naturskyddsskogar och skärgårdsskogar. Ibland kan dock de olika skogsklassernas gränser sammanfalla och det kan till exempel finnas ett friluftsnätverk i en ekonomiskog. Du ser de olika skogsklasserna på kartan markerade med olika färger genom att föra musens kursor på området i fråga.

Målet med enkäten är bland annat att utarbeta principer för skötseln och användningen av skogarna i syfte att kartlägga tillståndet i Sibbo kommuns skogsområden samt utföra regelbundna skötselåtgärder.

Mer information om enkäten ger kommunens trädgårdsmästare mari.kosonen@sibbo.fi

Enkäten kan besvaras 1.3.-22.3.2018.
Svara på enkäten via denna länk.


Senast ändrat
15.03.2018