< Aktuellt
06.03.2018

Följ med hur byggnadsarbeten framskrider – info på Sibbos webbsidor

Vi frågade med hjälp av en liten enkät var du vill följa med hur byggandet framskrider, bekanta dig med byggprojekten samt läsa om avvikande arrangemang under byggtiden. Enkäten kunde fyllas i på kommunes webbplats under tiden 2-18.2.2018 och den besvarades av 76 personer.

Av svaren framgår det att största delen av svararna önskar hitta information om hur byggandet framskrider på kommunens officiella webbsidor och i sociala medier. När det gäller information om avvikande trafikarrangemang ansåg svararna att kommunens webbsidor och sociala medier skulle fungera bra. Därtill sågs det att invånarmöten och informationstavlor på plats och ställe är bra alternativ.

 

Två byggprojektshelheter omfattande flera byggplatser inleds i Sibbo under våren och sommaren 2018. Byggplatserna finns på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla. Målet med byggnadsprojekterna är att göra skol- och idrottslokalerna mer trivsamma och praktiska samt skapa ännu mångsidigare tjänster.

Vi lyssnar på responsen och går ut med information i huvudsak på Sibbo kommuns officiella webbsidor samt i sociala medier. Därtill utnyttjar vi den kommunikation och de informationskanaler som våra intressentgrupper upprätthåller. Med kommunens officiella webbsidor avses webbsidan Sibbo.fi samt sidan Sibbo bygger och utvecklar. Vid invånarmöten har kommuninvånarna även en möjlighet att bekanta sig närmare med de nya byggnadsprojekten.

Det bästa sättet att bekanta sig med projekten i sin helhet och följa med hur byggandet framskrider är att läsa webbsidan Sibbo bygger och utvecklar. Vi uppdaterar de viktigaste meddelanden gällande Nickby Hjärta och Miilis område på deras respektive sidor. Sibbo bygger och utvecklar är också med i Facebook. Där publiceras utöver aktuella meddelanden även annan nyttig information.

De viktigaste meddelanden publiceras på Sibbo kommuns webbsidor under rubriken Nyheter. Information delas även ut på Sibbo kommuns Facebooksida. Speciellt när meddelandet gäller vardagen i skolor eller daghem och har att göra med trafikarrangemang och skjutstrafik utnyttjar vi systemet Wilma och samarbetar med daghems- och skolpersonalen.

Följ med hur byggarbeten framskrider i Nickby Hjärta och på Miilis område antingen på webbsidan Sibbo bygger och utvecklar eller på Facebook.

Sibbo bygger och utvecklar är också med när kommunen ordnar officiella invånarmöten.


Senast ändrat
06.03.2018