< Aktuellt
17.10.2017

Budgetförslag: Sibbos budget 2018 visar överskott – hårda investeringstakten fortsätter

Förslaget till budget för Sibbo år 2018 har färdigställts. Det föreslås att kommunalskattesatsen bevaras oförändrad på 19,25 procent, men fastighetsskatten höjs en aning.

Kommunstyrelsen behandlade budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 vid sitt budgetseminarium måndagen den 16 oktober 2017. Fullmäktige inleder behandlingen den 13 november.

Sibbo kommuns resultat för år 2017 ser ut att bli bättre än budgeterat. Enligt prognosen är resultat cirka 1,6 miljoner euro positivt.

Under de senaste åren har man lyckats hålla Sibbos ekonomiska resultat på plus, och utvecklingen av lånebeloppet har varit planenlig och varierat mellan 40–50 miljoner euro. Utifrån budgetförslaget skulle resultat för år 2018 bli cirka 3,2 miljoner euro positivt. Även år 2018 och 2019 förväntas resultaten bli positiva. Siffrorna inbegriper markförsäljningsintäkterna.

En balanserad ekonomi skulle ändå förutsätta att verksamhetens resultat når minst nollstrecket utan markförsäljningsintäkter så att kommunens driftsekonomi inte finansieras med markförsäljningsintäkter. Under den kommande 3-årsperioden är verksamhetens resultat före intäkterna av markförsäljningen ändå årligen 2–2,5 miljoner euro negativt.

Därtill har man redan tidigare beslutat att det kraftiga investeringsprogrammet för de kommande tre åren kommer att orsaka en ökning av skuldsättningen på inemot 100 miljoner euro innan utgången av år 2020. Vid utgången av år 2017 uppskattas lånebeloppet uppgå till cirka 52 miljoner euro.

- Kommunens resultat borde vara minst så mycket som tomtförsäljningsintäkter är, så att de här intäkterna i sin helhet skulle kunna användas för att finansiera investeringarna som orsakas av tillväxten, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunalskattesatsen oförändrad, fastighetsskatten stiger

Enligt förslaget håller kommunen alla skattesatser oförändrade år 2018 med undantag av fastighetsskatten och skatten för obebyggda byggplatser. Kommunalskattesatsen hålls kvar på 19,25 procent. Fastighetsskatten stiger från 1 procent till 1,03 procent, vilket är den nya nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen enligt Finlands regerings riktlinjer. Skattesatsen för obebyggda byggplatser höjs från 4 procent till 5 procent.

Skatteintäkterna förväntas öka. År 2017 väntas skatteintäkterna inbringa cirka 93,5 miljoner euro och år 2018 cirka 98,4 miljoner euro. Däremot utvecklas statsandelarna negativt och år 2018 beräknas de uppgå till 13,3 miljoner euro, det vill säga 0,8 miljoner euro mindre än år 2017.

I budgetförslaget sjunker kommunens externa kostnader per invånare. År 2018 förväntas de uppgå till 5 806 euro, då de förväntas uppgå till cirka 5 902 år 2017. Även under åren som följer förväntas denna summa sjunka.

Enligt förslaget uppgår de externa verksamhetskostnaderna år 2018 till 123,0 miljoner euro. Enligt prognosen förväntas kostnaderna i år uppgå till 121,0 miljoner euro.

Investeringar i skolor och bostadsområden

Sibbo är nu för tredje året i följd bland de snabbast växande kommunerna i Finland, och även med absoluta mått platsar Sibbo in bland de tjugo kommuner i landet som har den största tillväxten. Tillväxten väntas fortsätta med en takt av cirka 3 procent per år.

– Det här innebär en allt större utmaning för vår serviceproduktion och orsakar också ett kraftigt investeringstryck. Samtidigt medför tillväxten skatteintäkter och markförsäljningsintäkter, och det är mycket välkommet, säger Grannas.

I budgetförslaget uppgår bruttoinvesteringarna år 2018 till 25,6 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 19,4 miljoner euro.

De mest betydande enskilda investeringarna under planeringsperioden 2018–2020 är utbyggnaden av Nickby Hjärta och utbyggnaden av Sipoonlahden koulu, med vilka man vill svara mot tillväxten och det ökade elevantalet den medför. Det nya daghemmet i Nickby Hjärta är också ett betydande projekt. Utbyggnadsprojekten vid Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta blir färdiga år 2020 och Nickby Hjärtas daghem blir färdigt år 2019.

Därtill investerar kommunen särskilt i infrastrukturen på nya bostadsområden. Investeringarna i infrastruktur ökar under åren 2019 och 2020 särskilt som en följd av att byggandet av Tallmo detaljplaneområde inleds.

Mer information:
Ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, tfn 0400 507 183, pekka.laitasalo@sibbo.fi.
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi.


Senast ändrat
17.10.2017