Fullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

Enligt kommunallagen 13 § ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige skall
1) fatta beslut om de centrala målen för verksamheten och ekonomin,
2) fatta beslut om grunderna för hur förvaltningen skall organiseras,
3) fatta beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänna budgeten,
4) fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som skall tas ut från kommunens tjänster och andra prestationer,
5) fatta beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som skall ställas upp för kommunens affärsverk,
6) fatta beslut om ingående av borgensförbindelse och ställande av annan säkerhet för annans skuld,
7) utse ledamöter i kommunens organ om inte något annat stadgas,
8) fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
9) utse revisorer,
10) godkänna bokslutet och fatta beslut om ansvarsfrihet, samt
11) fatta beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser skall besluta om.

Fullmäktiges sammansättning

Fullmäktige i Sibbo består av 43 medlemmar - 23 män och 20 kvinnor. Under fullmäktigeperioden 2017-2021 är följande grupper representerade: Svenska folkpartiet (17 ledamöter), Samlingspartiet (11), Sibbo Centern fullmäktigegrupp (1), SDP (5), Gröna Förbundet (5), Sannfinländarna (2), Politiikasta Iloa (1), Kristdemokraterna (1).

Fullmäktiges precidium:

Heikki Vestman, ordförande
Kasper Nyberg, I viceordförande
Sini-Pilvi Saarnio, II viceordförande
Eva Kuntsi, III viceordförande

 

Fullmäktige sammanträder i Nickby Hjärta. Fullmäktiges möten är öppna dvs. kommuninvånarna är välkomna att följa med mötena.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.
Se http://julkinen.fi/sibbo.

Fullmäktigegruppernas ordföranden
Svenska folkpartiet
Clara Lindqvist
Samlingspartiet
Juha Salo
Sibbo Centern fullmäktigegrupp
Monika Hämäläinen
Socialdemokraterna
Tapio Virtanen
De gröna
Sini-Pilvi Saarnio
Sannfinländarna
Jari Hursti
Politiikasta Iloa
Timo Rope
Kristdemokraterna

Tiina Sinkkonen

E-postadress till alla ledamöter i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi om inte annat nämnt 

 

Fullmäktiges protokoll är framlagt på enheten Förvaltningstjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.

Förtroendeorganens mötesdatum

Fullmäktiges föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

Senast ändrat 17.01.2018