Skjuts till förskola och grundskolan

Sibbo kommuns principer för skolskjutsar följer både lagen om grundläggande utbildning och det beslut bildningsutskottet fattat. Om en elev som får grundläggande utbildning eller en elev i förskolan har längre än fem (5) kilometer till skolan, har eleven rätt till fri skolskjuts (Lag om grundläggande utbildning 32 §). Skolvägens längd mäts enligt kortaste under hela året användbara gångväg (= väg där man kan gå till fots) från hemmet till skolan. Förskoleundervisning ordnas i Sibbo kommun i förskoleundervisningsenheter som är underställda Bildningsavdelningen och antingen fungerar i samband med daghemmen eller skolorna. Förskolegrupperna bildas i regel enligt skolornas elevupptagningsområden.

Skolskjutsarna ordnas i första hand med kollektivtrafikbussar i reguljärtrafik. Om reguljärtrafik inte kan utnyttjas sköts skjutsarna oftast som beställningstrafik.

Ansökan om skjuts till förskoleundervisningen görs med följande blankett:

Anhållan om skolskjuts

 

Principerna för skolskjuts

Rese- och väntetider

Elevens dagliga skolresa får med väntetider inberäknade får ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. Elever som väntar på transport ska ha möjlighet till handledd sysselsättning.

Tilläggsskjutsar

För en elev i åk 0 - 6 ordnas tilläggsskjuts med taxi om vägen till busshållplatsen är över 2 km och för en elev i åk 7 - 9 om denna sträcka är över 3 km.

HRT:s resekort för skolelever

Varje elev som är berättigad till skolskjuts får från skolan ett HRT:s resekort för skolelever. Kortet gäller under skolresorna under ett läsår, såvida inga förändringar sker beträffande skola, skolväg eller något annat som rör skjutsen. Skolresekortet returneras till skolan i slutet av vårterminen. För ett resekort som inte lämnats in efter läsårets slut tas en avgift ut på 20 euro.

Särskilda grunder för skjuts

Elever vars skolväg är kortare än 5 km kan beviljas skolskjuts på särskilda grunder. Skriftlig anhållan härom inlämnas för ett läsår åt gången.

Skjuts eller skjutsbidrag beviljas på följande grunder:

1. Lång skolväg

På grund av lång skolväg kan skjuts beviljas om skolvägen för en elev i förskolan eller för en första-, andra- eller tredjeklassist är över 3 kilometer.

2. Hälsoskäl

Skjutsbidrag kan beviljas om skolresan utan skjuts skulle bli för svår eller ansträngande för eleven. I sådana fall krävs alltid ett intyg av en läkare eller psykolog som stöd för ansökan.

3. Farlig skolväg

Bildningsutskottet har beslutat att följande vägar klassificeras som farlig skolväg för eleverna åk 0-3:

- Nya Borgåvägen (väg 170) på de vägavsnitt där led för lättrafik saknas
- Gumbovägen på avsnittet mellan Nya Borgåvägen och Gumbostrand skola
- Kalkstrandsvägen på de avsnitt där led för lättrafik saknas
- Brobölevägen mellan Oljevägen och Sibbo å
- Kervovägens och Kungsvägens korsning
- Jokivarsivägen
- Rajakulmavägen/Linsvedsvägen

Elever i förskolan och första- andra och tredjeklassister som färdas längs dessa vägar beviljas skjuts på anhållan av föräldrarna oberoende av resans längd. Korsande av en dylik väg anses dock inte vara grund för skolskjuts. Korsande av Oljevägen vid Stubbängsvägen och Savijärvi allé klassificeras som farligt. Även Korsande av Lahtisvägen vid sådant ställe där skyddsväg saknas och hastighetsbegränsningen är 80 km/h är farligt.

Närmare uppgifter om skolskjutsplanen och skolskjutsprinciperna ger avdelningssekreteraren vid Bildningsavdelningens förvaltningstjänster, Benjamin Helling, tfn 09 2353 7002, e-post benjamin.helling@sibbo.fi.

Senast ändrat 22.05.2018