G 18 Eriksnäsin osayleiskaava

På svenska

Sipoon kunta laatii Sipoonlahden itäpuolella ja Söderkullan taajaman eteläpuolella sijaitsevalle Eriksnäsin alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Osayleiskaava mahdollistaa noin 10 000 uuden asukkaan ja noin 1000 uuden työpaikan sijoittumisen alueelle.

Aluetta on tarkoitus kehittää Sipoon kasvustrategian mukaisesti merkittävänä uutena merellisenä asuinalueena palveluineen ja työpaikkoineen. Alueesta tavoitellaan uutta kunnan osa-aluetta, jonka rakentuminen tukeutuu julkiseen liikenteeseen, pitkällä tähtäimellä Söderkullaan toteutettavaan raideliikenneratkaisuun.

Osana Eriksnäsin osayleiskaavatyötä tullaan tarkastelemaan myös Hangelbyn alueen maankäyttöä alueen maanomistajan jättämän kaavoitusaloitteen mukaisesti.

Alueen kehittäminen on organisoitu Sipoon kunnan ja  alueen suurimman maanomistajayhteenliittymän kanssa.
Osayleiskaavan laatiminen alueelle on osa tätä ns. aluekehityshanketta. 

Eriksnäsin osayleiskaavoitus perustuu Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.10.2014.
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat mm. viherrakentamisen osalta.

Alueella on käynnistetty Eriksnäs II-asemakaava.


Yhteyshenkilöt

Yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama, puh. 040 191 4521 
s-postit: etunimi.sukunimi@sipoo.fi 

 

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä 17.4 – 17.6.2014. Kaavaehdotuksesta jätettiin muistutuksia ja lausuntoja joiden pohjalta kaavaehdotusta päätettiin muokata ja asettaa se sen jälkeen korjattuna ehdotuksena uudelleen nähtäville. Korjattua kaavaehdotusta esiteltiin 3. ja 4. helmikuuta kaavanäyttelyssä Söderkullan kirjastossa.

Korjattu kaavaehdotus oli nähtävillä 12.1.-4.3.2015.

Kuulutus 8.1.2015 
Korjattu kaavaehdotus, kartta
Kaavamääräykset
Kaavaselostus


Liitteet kaavaehdotuksen ensimmäisestä nähtävilläolosta
Liitteet 1-3  (Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Program för deltagande och bedömning
Liite 3 Kulttuurimaisemaselvitys)
Liitteet  4-6  (Liite 4 Tekniset selvitykset, Liite 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Liite 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys)
Liitteet  7-11  (Liite 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Liite 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Liite 9 Katutilat, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi )

Lisätyt liitteet:
Liite 12 Rantakorttelitutkielmat,
Liite 13 Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Liite 14 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä 
Liite 15 Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Liite 16 Vastineraportti kaavaehdotuksesta tulleisiin lausuntoihin ja muistutuksíin  

Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua kaavoituksen kulku -sivulla.

Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 17.4 – 17.6.2014 (ensimmäisen kerran)

Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti 17.4 – 17.6.2014.

Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin tiistaina 13.5.2014 ja keskiviikkona 14.5.2014  Söderkullan palvelutalo Lindassa pidetyssä kaavanäyttelyssä. Kaavanäyttelyn planssit alkuosa, loppuosa.

Kuulutus 17.4.2014 
Kaavakartta 
Kaavamerkinnät 
Kaavaselostus

Liitteet  1-3  (Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Program för deltagande och bedömning
Liite 3 Kulttuurimaisemaselvitys)
Liitteet  4-6  (Liite 4 Tekniset selvitykset, Liite 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Liite 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys)
Liitteet  7-11 1 (Liite 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Liite 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Liite 9 Katutilat, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi )
Liitteet 12-13 (Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi, Liite 12 Osayleiskaavaehdotuskartta, pienennös sekä osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset)


Valmisteluvaihe

Tilaisuuden 29.11.2012 muistio
Tilaisuuden 29.11.2012 esittelyaineisto, kehitetty luonnos

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 1.9.-3.10.2011.

Kuulutus 1.9.2011
Tilaisuuden 6.9.2011 muistio

Luonnos osayleiskaavaksi, kartta 

Kaavaluonnoksen selostus:
sivut 1-19
 
sivut 20-39
sivut 40-71  
Liitteet 

Osayleiskaavan rakennemallien esittely 23.11.2010 
Tilaisuuden 23.11.10 muistio 


Aloitusvaihe

Kaavatyö kuulutettiin vireille 15.9.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 8.3.2013)
Laatutavoitteet     
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta 


Kaavatyötä koskevat selvitykset

Aluetta koskevia selvityksiä pdf-tiedostoina:

Ramboll Finland Oy:n tekemät selvitykset vuonna 2013:
Eriksnäsin osayleiskaavan tekniset selvitykset ja suunnittelu 
Eriksnäsin osayleiskaava: Sipoonjoen Naturatarveharkinta
Eriksnäsin osayleiskaavan - vaikutusten arviointi
Liitteet
Eriksnäsin osayleiskaavan katuhierarkia
Eriksnäsin osayleiskaavan liikennesuunnitelma
Eriksnäsin osayleiskaavan katuverkko eteläosa
Eriksnäsin osayleiskaavan katuverkko pohjoisosa
Eriksnäsin osayleiskaavan kevyenliikenteen reitit
Eriksnäsin osayleiskaavan bussiyhteydet
Eriksnäsin osayleiskaavan bussipysäkit
Eriksnäsin osayleiskaavan liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu
Eriksnäsin osayleiskaavan vesihuollon suunnitelmakartta


Historialliset kartat

Hulevesiselvitys

Maisemaselvitys 
Maisemaselvityksen täydennys          
Liite 1     
Liite 2    
Liite 3     
Liite 4    

Etelä-Sipoon liikennevisio 

Meluselvitys:
Lausunto melusta 
Liite lausuntoon melusta, osa 1  
Liite lausuntoon melusta, osa 2 
Liite lausuntoon melusta, osa 3 
Liite lausuntoon melusta, osa 4
Liite lausuntoon melusta, osa 5    

Luontoselvitykset:

Luontoselvitys 2011-12, osa 1
Luontoselvitys 2011-12, osa 2 
Faunatican luontoselvitys 2010 
Luontoselvitys Eriksnäsiin 4.7. 2011 

Viimeksi muokattu 30.01.2018