Lapsen elatus 

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen molemmilta vanhemmiltaan täysi-ikäisyyteensä saakka. Mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat pääsääntöisesti laativat kirjallisen elatussopimuksen.

Vanhemmat neuvottelevat elatusavun määrästä lastenvalvojan luona. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen elatusavun laskemiseksi. Tämä ohje on kuitenkin vain suositus, ja sen tehtävä on toimia neuvottelun pohjana. Elatusavun määrään vaikuttaa molempien vanhempien taloudellinen tilanne sekä lapsen elatuksen tarve. Jotta elatusavun määrää voi arvioida, tulee vanhemmilla olla mukanaan neuvottelussa taloudellista tilannetta selventävät tositteet:

-          viimeksi vahvistettu verotustodistus

-          palkkatosite

-          tositteet muista tuloista (mm.  Kelan etuudet)

-          tositteet asumiskuluista ja muista maksukykyynsä vaikuttavista seikoista

-          tositteet lapsen kuluista (päivähoitomaksu, vakuutusmaksu, harrastuskulut jne.)

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen sopivasta elatusavun määrästä, voi elatuksesta hakea päätös myös käräjäoikeuden kautta.

Elatusvastuu jatkuu myös täysi-ikäisyyden jälkeen nuoren koulutuksen (=peruskoulua seuraava koulu) ajan, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksesta on mahdollisuus laatia sopimus lastenvalvojalla.

Elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksi tarkistetaan vuosittain vuoden vaihteessa. Elatussopimukseen/ oikeuden vahvistamaan päätökseen elatuksesta voi hakea lastenvalvojalta ns. indeksikorotusmerkinnän. Pyynnöstä lastenvalvoja lähettää uuden tarkistetun summan toiselle osapuolelle tiedoksi.

Laki lapsen elatuksesta 704/1975, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704

På svenska

Viimeksi muokattu 12.02.2016