< Kuulutukset
15.06.2017

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.05.2017 123 § asettaa Linnanpellon osayleiskaavan EO-alueelle MRL 38 §:n mukaisesti rakennuskiellon ja MRL 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoituksen viideksi vuodeksi 15.05.2022 saakka uuden osayleiskaavan laatimista varten.

Rakennuskielto ei kuitenkaan koske:

- rakennusjärjestyksen mukaista olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista tai korjaamista;

- olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista;

- olemassa olevan asuinrakennuksen, lomarakennuksen tai julkisen rakennuksen ra-kennusjärjestyksen mukaista laajentamista;

- rakennuslupaa edellyttävää rakennuksen korjaus- tai muutostyötä;

- rakennusjärjestyksen mukaisen sivuasunnon rakentamista;

- mikäli rakennuspaikalla on voimassa oleva rakennuslupa ja luvan muutostilanteessa luvan myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet;

- maatalouden harjoittamiseen liittyvää rakentamista.

 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä: kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä tai muihin näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.

Puunkaato edellyttää ensin maisematyöluvan saamista, jos kyseessä on:

- yli 1 ha:n suuruisen alueen avohakkuu tai hakkuu metsän luonnollista uusiutumista varten;

- vesistöjen lähimmillä (50 m leveillä) rantavyöhykkeillä tapahtuva hakkuu lukuun ottamatta vähäistä raivausta tai yksittäistä puiden kaatoa;

- hakkuualueella, joka on merkitty vahvistetun maakuntakaavan tai kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan suojelumerkinnällä (S) tai virkistysaluemerkinnällä (V) ja jolla ei ole voimassa luonnonsuojelulain nojalla hyväksyttyä hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti määrätään, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Sipoossa 15.6.2017

Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
19.06.2017