Oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvästä oppimisesta, hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä ja sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, jolloin kehitetään koko kouluyhteisön ja kaikkien oppilaiden hyvinvointia sekä huolehditaan koulun turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, jolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää lastaan käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi oppilashuollon ammattihenkilö. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä oppilaalle myös hänen huoltajansa yhteydenoton perusteella.

Oppilaan hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä oppilaat ja huoltajat voivat mielellään olla yhteydessä opettajiin ja oppilashuollon työntekijöihin. Huolta voi olla esimerkiksi oppimisesta, oppimisen pulmista, oppilaan kaverisuhteista, kiusaamisesta, perheen muuttuvista tilanteista tai kriiseistä. Asioihin voi ja saa pyytää apua ja neuvoja, yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Sipoossa toimii koulutuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveysosaston yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä, joka vastaa kunnan oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä suunnittelee ja toteuttaa koulun oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, opettajien, oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Ryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Koulun oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisten oppilaiden asioita.

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Jäsenten nimeäminen edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.

Sipoon kasvustrategia 2025 linjaa sivistysosaston painopisteiksi lasten ja nuorten eheän ja tasapainoisen kasvun tukemisen ja moniammatillisen yhteistyön edistämisen. Keskeisenä painopistealueena on myös syrjäytymisen ehkäiseminen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen kasvattaa kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, mikä edistää oppimista.

Tästä seuraa positiivinen kierre:

  • Lapsen ja nuoren hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä.
  • Kouluviihtyvyys ja motivaatio kasvavat.
  • Lapsen ja nuoren oppiminen edistyy.
  • Lapsen ja nuoren hyvinvointi lisääntyy. Oppilaan hyvinvoinnin lisääntyessä hänen osallisuutensa kasvaa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Jokipuiston koulu:
Kankaanpää Hanna, koulukuraattori p 09 2353 7496

Voit katsoa tästä linkistä Jokipuiston koulun koulukuraattorin ja - psykologin esittelyvideon.

Leppätien koulu:
Kankaanpää Hanna, koulukuraattori p. 09 2353 7496
Pääkkönen Rauni, koulupsykologi p. 09 2353 7492

Voit katsoa tästä linkistä Leppätien koulun koulukuraattorin ja - psykologin esittelyvideon.

Lukkarin koulu:
Nyberg Camilla, koulukuraattori p. 09 2353 7346
Lassila Helmi, koulupsykologi  p. 09 2353 7498

Voit katsoa tästä linkistä Lukkarin koulun koulukuraattorin ja - psykologin esittelyvideon.

Talman koulu:
Kankaanpää Hanna, koulukuraattori p. 09 2353 7496
Lassila Helmi, koulupsykologi p. 09 2353 7498

Voit katsoa tästä linkistä Talman koulun koulukuraattorin ja - psykologin esittelyvideon.

Sipoonlahden koulu:
Valtonen Pia, koulukuraattori p. 09 2353 7495, 3.-9. lk
Salmela Anne, johtava koulupsykologi p. 09 2353 7494   vl 6–9

Voit katsoa tästä linkistä Sipoonlahden koulun koulukuraattorien ja - psykologien esittelyvideon.

Sipoonjoen koulu:
Söderberg Jeanette, vastaava kuraattori p. 09 23526014
Pääkkönen Rauni, koulupsykologi p. 09 2353 7492

Voit katsoa tästä linkistä Sipoonjoen koulun koulukuraattorin ja - psykologin esittelyvideon.

Sipoon lukio:
Nyberg Camilla, kuraattori p. 09 2353 7346
Pääkkönen Rauni, opiskelijapsykologi p. 09 2353 7492

Voit katsoa tästä linkistä Sipoon lukion koulukuraattorin ja opiskelijapsykologin esittelyvideon.

Keuda Sipoo:
Rauni Pääkkönen, opiskelijapsykologi, p. 050 326 5132

rauni.paakkonen@sipoo.fi

Svenska Viimeksi muokattu 12.10.2017