Vesi

Jätevedet Pohjavesialueet


Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia.

Jätevesillä tarkoitetaan sekä käymäläjätevesiä että pesuvesiä eli harmaita vesiä. Sadevesiä ja rakenteiden kuivatusvesiä ei saa käsitellä yhdessä jätevesien kanssa. Vesiensuojelussa pyritään estämään vesien pilaantuminen ja vesialueiden haitallinen käyttäminen. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään erityisesti vähentämällä hajakuormitusta.

  
Ruoppaus Vesistöt
 

1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaan Sipoossa:

  • Yli 500 m3:n ruoppaus edellyttää aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa
  • Alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).
 
Sipoon ympäristönsuojeluyksikön tehtävänä on seurata vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua omalla alueellaan. Ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa tehtävää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. tiedottamalla ja valistamalla sekä osallistumalla vesiensuojeluhankkeisiin.

Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012.Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.

Sivun lisääjä: 17.06.2013