Jätevedet haja-asutusalueilla

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Uudistettu valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astui voimaan 15.3.2011. Tämä asetus määrittää vaatimukset talousjätevesistä ympäristöön joutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Jäteveden käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen ja sitä tulee voida käyttää ja huoltaa siten, että saavutetaan asetuksessa vaaditut käsittelyvaatimukset.

Viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen on kunnostettava kiinteistön jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimusten mukaiseksi 15.3.2018 mennessä.

Uutta jätevesijärjestelmää rakennettaessa tai vanhaa uusittaessa neuvoa voi kysyä kunnan rakennus- tai ympäristönsuojelutarkastajilta, mutta suunnitelmaa laadittaessa on käytettävä asiantuntevaa suunnittelijaa. Asiantuntijaa on suositeltava käyttää myös jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimisessa.

Puhdistusvaatimukset Sipoon kunnassa

Jätevedet on puhdistettava asetuksessa säädettyjen vähimmäistason vaatimusten mukaisesti. Niiden mukaan talousjätevesistä ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen seuraavasti:

- orgaanisen aineksen (BHK7) osalta vähintään 80 %
- kokonaisfosforin (Pkok) osalta vähintään 70 %
- kokonaistypen (Nkok) osalta vähintään 30 %.

Haja-asutuksen kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien määrä on:

- orgaanisen aineen (BHK7) osalta 50 gr./vrk

- kokonaisfosforin (Pkok) osalta 2,2 gr./vrk

- kokonaistypen (Nkok) osalta 14 gr./vrk

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöillä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä tätä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Mikäli kiinteistöllä ei vielä ole tällaista selvitystä tehtynä, tulee se laatia heti. Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä viranomaiselle. Tarkemmat tiedot selvityksen ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällövaatimuksista on jätevesiasetuksen (209/2011) liitteissä 1 ja 2.

Poikkeukset vaatimusten noudattamisesta

Asetus ei koske kiinteistöjä, joissa on kuivakäymälä ja syntyvien harmaiden jätevesien määrä on vähäinen (ts. kantovesi tai siihen verrattavissa oleva vesimäärä). Rajatapaukset, onko jätevesimäärä vähäinen vai ei, ratkaisee ympäristönsuojelutarkastaja. Vähäisetkään jätevesimäärät eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesiä ei saa johtaa esim. suoraan pintavesiin.

Automaattisesti jätevesien puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Myös erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, esimerkiksi työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat saada hakemuksesta poikkeuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Poikkeusta voi hakea myös, jos kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella ja ympäristöön kohdistuva kuormitus on vähäistä. Poikkeusta haetaan kunnalta ja se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

Lisätietoja jätevesijärjestelmistä ja jätevesien käsittelystä antaa

Ympäristönsuojelutarkastaja
Eeva Somerkoski
puh. 050 3816 664
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

ja rakennusvalvontaHyödyllisiä linkkejä

SYKEn puhdistamosivusto

Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistyksen kotisivut
Viimeksi muokattu 26.02.2018