Hevostallit

Vähimmäisvaatimuksia hevostallin perustamiselle Sipoon alueella

Alle 2 ha:n kiinteistölle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaavaa eläinsuojaa tai maneesia.

Uutta eläinsuojaa ei saa myöskään ilman naapurin suostumusta sijoittaa 50–100 metriä lähemmäksi tämän asuinrakennusta tai oleskelupihaa taikka koulua, päiväkotia, puistoa tai vastaavaa laitosta. Sama rajoitus koskee nautojen jaloittelualueita ja hevosten ulkotarhoja. Eläinten jaloittelualueilta tulee kiinteä osa lannasta kerätä päivittäin tiivispohjaiseen lantavarastoon.

Lupa -ja ilmoitusvelvollisuudet

Rakennuslupa

Uusi eläinsuoja ja rakennuksen olennainen käyttötarkoituksen muutos (esim. lato muutetaan hevostalliksi) tarvitsevat aina rakennusluvan. Myös vanhan navetan muutos hevostalliksi saattaa tarvita luvan. Ratsastuskenttien, autopaikkojen tai lantalan rakentaminen sekä eläinsuojiin tehtävät sisätilamuutokset voivat puolestaan tarvita toimenpide- tai rakennusluvan. Paikallinen rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee, tarvitaanko ennen rakennusluvan myöntämistä lisäksi muita lupia kuten poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Tallitoimintaa aloittelevien tai vanhaa toimintaa merkittävästi laajentavien on syytä olla yhteydessä tallin sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaisiin hyvissä ajoin ennen toimenpiteitä.

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tulee olla ympäristölupa. Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, mikäli se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Lupatarpeeseen vaikuttavat myös muut tilalla pidettävät eläimet. Talli voi olla luvanvarainen myös, jos siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa naapureille tai, jos se sijaitsee tai sijoitetaan pohjavesialueelle. Ympäristölupa haetaan Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaostolta. Mikäli tallissa on yli 200 hevosta, käsittelee luvan Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valvontailmoitus

Kun nitraattiasetuksen edellyttämästä lannan varastointitilavuudesta poiketaan tai lantaa varastoidaan patterissa, tulee tallinpitäjän tehdä asiasta ns. valvontailmoitus Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikköön. Lannan varastointitilavuudesta poikkeamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa tiivispohjaista lantalaa ei ole ja lantaa luovutetaan muualle tai lantala on eläinmäärään nähden pienempi kuin määräykset edellyttävät. Valvontailmoituslomake löytyy esimerkiksi osoitteesta www.ymparisto.fi. Lisätietoja valvontailmoituksen tekemisestä saa Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksiköstä.

Ilmoitus aluehallintovirastolle

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ilmoitusvelvollista toimintaa ovat esimerkiksi hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen, niiden ottaminen säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi sekä opetuksen antaminen niiden käytössä ja käsittelyssä. Ilmoitus tehdään, jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi.

 

Lisätietoja

Eeva Somerkoski
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot

 

På svenska

Viimeksi muokattu 27.06.2018