G 19 Östersundomin yhteinen yleiskaava

 

Tarkoituksena on laatia Helsinkiin liitetylle alueelle sekä siihen läheisesti liittyville Vantaan Länsisalmen sekä osille Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosia sekä Sipoon Granön ja Majvikin alueille näiden kolmen kunnan yhteinen yleiskaava. På svenska

Tärkeitä seikkoja yleiskaavassa ovat asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja muiden toimintojen määrä ja laatu ja niiden liittyminen ympäröiviin alueisiin. Myös laajempaa aluetta koskevan liikennejärjestelmän tarkastelu on työssä oleellista, koska kysymyksessä on etelärannikon kasvukäytävään liittyvän kokonaisuuden osa.

Suunnittelualue käsittää useita alueellisia kokonaisuuksia. Helsinkiin liitetty alue on jaettu viideksi kaupunginosaksi. Lisäksi Vantaan kaakkoiskulma sekä Sipoon Granö ja Majvik muodostavat omat alueensa. Sekä Majvikin että Granön väestön mitoitus tullaan tutkimaan kaavatyön yhteydessä. Kullekin alueelle suunnitellaan omanlaisiaan aluerakenteellisia ja teknisiä ratkaisuja.

Kuntien osallistuminen yhteiseen yleiskaavaan edellyttää kunkin kunnan päätöstä kaavaan osallistumisesta. Sipoo päätti osallistumisestaan ja omalta osaltaan yhteiseen yleiskaavaan kuuluvan alueen laajuudesta syksyllä 2010.

Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja:
http://yhteinenostersundom.fi/

Uutiskirje kesäkuu 2017

Yhteyshenkilöt

Sipoon osalta: yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama, puh 09 2353 6702
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Östersundom -toimikunta

Varsinaiset jäsenet:
1. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, Helsingin kaupunki, toimikunnan puheenjohtaja
2. Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunkislu, vpj
3. Vt. kehitysjohtaja Pekka Söyrilä, Sipoon kunta

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Hgin kaup.ymp.t.ala
2. Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola, Vantaan kaupunkisuunnittelu
3. Yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama, Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus

Ehdotusvaihe

Östersundomiin on valmisteltu uusi kaavaehdotus, joka sovittaa yhteen kaupungin kasvua ja luontoarvoja. Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä ja kehitetty kaavataloutta. Uutiskirje 3/2017.

Östersundom-toimikunta käsitteli uutta yleiskaavaehdotusta 26.6.2017 kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan toimikunta pyytää kaavaehdotuksesta Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot, ja asiaa käsitellään kuntien luottamuselimissä elo–syyskuussa. Toimikunta pyytää kaavaehdotuksesta myös Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon. Kokouksen pöytäkirja.

Mikäli kunnat puoltavat kaavaehdotusta, toimikunta asettaa sen nähtäville loppuvuodesta 2017. Lausuntojen perusteella kaavaan voidaan tehdä vielä muutoksia ennen nähtäville asettamista. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään esittelytilaisuuksia, ja kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen.

Selvitykset metrolinjan rakennettavuudesta ja kaavan Natura-vaikutuksista valmistuivat syksyllä 2016. Selvitysten perusteella on tarkoitus päättää, miten nähtävillä ollutta kaavaehdotusta muutetaan. Tavoitteena on asettaa muutettu kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2017.

Majvikin 1. asemakaava

Alueella on käynnistetty Majvik 1. asemakaava (maatalousalueet). Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.8.-9.9.2016.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.5.-8.6.2017.

Östersundom -toimikunnan päätöksen 9.12.2014 mukaan Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä vuoden 2015 alussa. Nähtävilläoloaika Sipoossa oli 12.1.- 4.3.2015.

Tavoitteena oli, että Östersundom-toimikunta olisi hyväksynyt valtuustojen puoltaman yleiskaavan loppuvuodesta 2015

Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja:
http://yhteinenostersundom.fi/

Kuulutus Borgåbladetissa ja Sipoon Sanomissa 8.1.2015

Kaavaa koskevia keskustelutilaisuuksia 2015: 
• maanantai 2.2. klo 18–20,  Info- ja näyttelytila Laituri
• tiistai 3.2. klo 10–17, Söderkullan kirjasto (Majvik, Granö)
• keskiviikko 4.2. klo 17-20, Sakarinmäen koulu (Länsimäki, Salmenkallio, Talosaari, Karhusaari)
• keskiviikko 4.2. klo 12.30–20, Söderkullan kirjasto (Majvik, Granö)
• tiistai 10.2. klo 17-20 Sakarinmäen koulu (Östersundom, Landbo)
• torstai 12.2. klo 17-20 Sakarinmäen koulu (Puroniitty, Majvik, Granö)
• keskiviikko 25.2. klo 17-19 Sakarinmäen koulu (kaavapäivystys)

Lehdistötiedote 2014 STT:n sivuilta.

Östersundom-toimikunta päätti 27.10.2014 kokouksessaan lähettää yleiskaavaehdotuksen aineistoineen kuntien käsittelyyn.
Käsittelyaikataulu:
◾ti 4.11.2014 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta
◾ma 10.11.2014 Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta
◾ma 17.11. Vantaan kaupunginhallitus
◾ke 19.11.2014 Sipoon kaavoitusjaosto
◾ti 25.11.2014 Sipoon kunnanhallitus
◾joulukuu 2014 Östersundom-toimikunta

Luonnosvaihe

Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen käsittely Helsingissä, Vantaalla ja Sipoossa

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen Östersundom- toimikunta hyväksyi kokouksessaan 9. helmikuuta 2012 Östersundomin yleiskaavaluonnoksen lähetettäväksi kunkin kunnan kaavoitusorganisaation kautta kaupungin/ kunnanhallitusten käsiteltäväksi ja puollettavaksi jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tarkistettu yleiskaavaluonnos käsiteltiin kaikissa kunnissa hallitustasolla. Sipoon, Vantaan ja Helsingin päätöksentekijöiden arvioitavaksi tuli viisi vaihtoehtoa, joista jatkosuunnittelun pohjaksi esitettiin viiden metroaseman mallia. 
Tarkistettuun kaavaluonnokseen ja siihen liittyviin aineistoihin voi tutustua Yhteinen Östersundom-sivustolla.

Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kunnissa seuraavasti (esittelyaikatauluissa saattoi olla muutoksia):

Vantaa: kaupunkisuunnittelulautakunta: 27.2.2012 ja kaupunginhallitus 5.3.2012.
Helsinki: kaupunkisuunnittelulautakunta: 28.2.2012 ja kaupunginhallitus maaliskuu 2012.
Sipoo: kaavoitusjaosto 29.2.2012 ja kunnanhallitus 13.3.2012.

Sipoon kaavoitusjaosto hyväksyi 29.2.2012 vaihtoehdon B ja totesi lisäksi:
Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että merkittävän haitan muodostuminen Natura 2000 –alueiden luontoarvoille ehkäistään.

Kunnanhallitus hyväksyi 13.3.2012 kaavoitusjaoston ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Majvikin lounais-koillissuuntainen ekologisen käytävän linjaus tulee huomioida siten, että käytävään sisältyy pellon lisäksi riittävästi myös metsäisiä alueita.

Kaikkien kolmen kunnan tuli puoltaa Östersundom-toimikunnanesityksen mukaisen vaihtoehdon hyväksymistä kaavaehdotuksen pohjaksi. Kuntien hyväksynnän jälkeen tarkistettu kaavaluonnos meni Östersundom-toimikunnan hyväksyttäväksi.

Tavoitteena oli, että valitun vaihtoehdon pohjalta olisi laadittu yleiskaavaehdotus vuoden 2012 aikana.

Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen Östersundomin yleiskaavan ensimmäinen luonnos pdf valmistui keväällä 2011.
Kaavaselostus, pdf (6,6 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleiskaavoituksen tavoitteet ja menettelytavat esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka oli virallisesti nähtävillä 3.–28.2.2011 välisenä aikana 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Kuulutus, pdf

Uudenmaan liiton vaihemaakuntakaava 2 nähtävillä 20.1.-20.2.2015

Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan sisältyvä Östersundomin alueen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1.–20.2.2015.  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen alueelle, joka ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan. Muilta osin toinen vaihemaakuntakaava oli jo vahvistettu.

Edelliseen, vuonna 2012 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna olivat muuttuneet etenkin aluekeskuksen paikka sekä taajama- ja virkistysalueiden rajaukset. Uusia kaavamerkintöjä olivat luontoarvoja osoittavat luo-alueet ja saaristovyöhyke. Lisäksi kaavamuutoksessa oli uusia teknisen huollon kohdemerkintöjä, työpaikka-alueita ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä.
Tiedotteet Uudenmaan liiton sivuilla.

Selvitykset

Arkeologinen osainventointi on laadittu Granön alueelle 2011

Alueelle on laadittu luontoselvitys, jota on tarkennettu tarvittavilta osin. 
Luontoselvityksen päivitys 15.10.2011 pdf tai jpg-tiedostoina:

Luontoselvitys, tekstiosa
Liitteet:
uudet kohteet kartta 1
uudet kohteet kartta 2
uudet kohteet kartta 3a
uudet kohteet kartta 3b

Lintuselvitys 21.10.2011, tekstiosa
lintuselvitys liite 1
lintuselvitys liite 2 
lintuselvitys liite 3 
lintuselvitys liite 4
lintuselvitys liite 5 
lintuselvitys liite 6 
lintuselvitys liite 7   
lintuselvitys liite 8
lintuselvitys liite 9a 
lintuselvitys liite 9b

Lepakkoselvitys, tekstiosa
lepakkoselvitys liite 1
lepakkoselvitys liite 2
lepakkoselvitys liite 3

Muut alueeseen liittyvät suunnitelmat

Maankäyttösuunnitelma

Majvikin alueelle on laadittu maankäyttösuunnitelma.

Majvikin maankäyttösuunnitelman on laatinut Sipoon kunnan ja Majvikin maanomistajaryhmän toimeksiannosta Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.

Majvikin maankäyttösuunnitelma

Laaditun maankäyttösuunnitelman kohteena on Sipoon lounaisosassa oleva alue, Majvik, joka rajoittuu länsireunaltaan Helsingin kaupungin rajaan ja eteläreunaltaan Suomenlahteen.

Majvikin suunnitteluperiaatteet

Sipoon kunnanhallitus hyväksyi 9.11.2010 Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet ohjaamaan alueiden suunnittelua Östersundomin yhteisen yleiskaavan osana. Suunnitteluperiaatteista kerättiin mielipiteitä Östersundomin yhteisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon alusta 3.2.2011 aina yleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon päättymiseen saakka.

Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 3.2.2011 lähtien
Kuulutus Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteista Lehdistötiedote 2011, pdf

Kaavarunko Etelä-Majvikiin 30.11.2013, Jouko Turtiainen Oy

Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja:
http://yhteinenostersundom.fi/

 


 

Viimeksi muokattu 04.12.2017