G 21 Immersbyn osayleiskaava

På svenska

Suunnittelualue, Immersbyn kylätaajaman alue sekä osia Hindsbyn ja Östersundomin kylistä, sijaitsee Lounais-Sipoossa Porvoonväylän (E18) pohjoispuolella noin 7 km Nikkilän taajamasta etelään.  Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1270 ha ja alueella on noin 330 kiinteistöä. Suunnittelualueen länsipuolella ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, luoteis- ja pohjoispuolella sijaitsee Sipoonkorpi sekä itäpuolella Sipoonjoki ja Söderkulla. 

Kaava-alueen sijainti opaskartalla >

Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää kyläaluetta ja ohjata alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa rakennetta.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavatyössä laaditaan kantatilaselvitys ja kiinteistökohtainen laskelma rakennusoikeudesta.

 

Hyväksyminen

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt hylkää kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt kaksi valitusta. Päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sipoon valtuusto on 13.6.2016 päätöksellään § 112 hyväksynyt Immersbyn osayleiskaavan.
Kuulutus hyväksymisestä 23.6.2016 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)

 

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 13.8. - 14.9.2015

Kuulutus 13.8.2015 (pdf)

Aineistot pdf-tiedostoina:

Osayleiskaavaehdotus
Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty)
Kantatilaselvitys
Muistio viranomaisneuvottelusta
Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, mielipiteet ja niiden vastineet  
Täydennykset vastineisiin (KH 16.6.2015)

Lisäselvitykset pdf-tiedostoina:

Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi
Sipoon Immersbyn kylän rakennetun kulttuuriympäristön arvottaminen
Luontoselvitys, päivitetty 13.10.2014

Kaavanäyttely
Immersbyn osayleiskaavaehdotukseen voi tutustua myös tiistaina 18.8.2015 klo 16–19 Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) pidettävässä kaavanäyttelyssä. Näyttelyyn voit saapua vapaasti Sinulle sopivaan aikaan klo 16 – 19 välisenä aikana. Tervetuloa!

Muistutukset
Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 14.9.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Muistutuslomake (pdf)


Valmisteluvaihe

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 26.9.–25.10.2013

Kuulutus 26.9.2013 (pdf)

Aineistot pdf-tiedostoina:

Osayleiskaavaluonnos
Kaavamääräykset

Kaavaselostus
Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kantatilaselvitys
Muistio viranomaisneuvottelusta

Selvitykset pdf-tiedostoina:

Luontoselvitys
Liite 1, Arvokkaat luontokohteet
Liite 2, Uhanalaiset ja harvinaiset lajit

Maisemaselvitys
Liite 1, Maisemarakenne
Liite 2, Maisemakuva
Liite 3, Maisema-arvot
Liite 4, Suositukset

Meluselvitys
Liite 1, Keskiäänitasot päivällä
Liite 2, Keskiäänitasot yöllä

Kaavanäyttely 16.10.2013
Kaavanäyttely Immersbyn osayleiskaavaluonnoksesta järjestettiin keskiviikkona 16.10.2013 Immersbyn VPK-talolla. Näyttelyn yhteydessä oli mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta kaavan jatkokehittämistä varten. Kiitos kaikille osallistujille!

Kaavanäyttelyssä 16.10.2013 esitetyt kommentit ja muutosehdotukset:
- kaavakartalle
- kantatilaselvitykseen

Aloitusvaihe

Osayleiskaava kuulutettiin vireille 6.6.2012.

Kuulutus 6.6.2012 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 5.9.2013, pdf)

Avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 19.6.2012 klo 17:30 – 19 Immersbyn VPK-talolla esiteltiin osayleiskaavan lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueen kehittämisestä. Ryhmätöiden tuloksista on koottu yhteenveto. Kiitos kaikille osallistujille!

Yleisötilaisuuden esitys (pdf)

Ryhmätöiden yhteenvedot:
SWOT-analyysi (pdf)
Kartta (pdf)

Viimeksi muokattu 09.05.2018