Tarjouspyynnöt   

Hilmassa on tarjouspyyntö Gumbostrand-Västerskog osayleiskaavan laatimisesta.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Kysymyksiä ja vastauksia sekä tarkennuksia Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavan tarjouspyyntöön:

1. Tarjouspyynnössä mainitaan KSE 1995. Haluaisimme varmistaa, että on tarkoitus käyttää KSE 1995 eikä KSE 2013?

KSE 1995 on lipsahtanut tekstiin vahingossa. KSE 2013 on oikein.

2. Tarjouspyynnössä mainitaan, että avainhenkilöiden referenssitiedot on esitettävä ”vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta”. Miten tämä tulkitaan? Huomioidaanko vanhempia referenssejä kunhan on vähintään yksi alle kolme vuotta vanha referenssi?

Vanhemmatkin referenssit huomioidaan, mutta pisteytyksessä painotetaan tuoreempia.

3. Voiko vastineita tehdä sillä tavalla, että ne laaditaan sillä kielellä, jolla palaute on esitetty (suomi, ruotsi), eikä niitä tarvitse kääntää ristiin?

Kyllä voidaan toimia näin. Lisäksi voi olla tarvetta koota palautetta teemakohtaisesti ja vastata siihen myös teemakohtaisesti. Tällöin täytyy kääntää molemmille kielille.

4. Työohjelman mukaan ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu selvitysten riittävyyden ja kattavuuden tarkastelu ja toiseen vaiheeseen selvitysten jatkaminen. Tuleeko kokonaishintaan sisällyttää olemassa olevien selvitysten riittävyyden ja kattavuuden tarkastelun lisäksi myös mahdollisten täydentävien selvitysten laatiminen, vai annetaanko täydentävistä selvityksistä lisätyötarjoukset työn aikana?

Kokonaishintaan tulisi sisältyä täydentävien selvitysten laatiminen, mutta ymmärrettävästi tätä on mahdoton arvioida etukäteen täysin aukottomasti. Työn aikana selvitysten laajuus täsmentyy.

5. Maisemaosuuteen liittyen: Onko suunnittelualueelta aiempia maisemaselvityksiä? Jos, niin kuinka tuoreita?

Aluetta koskevaa tuoretta maisemaselvitystä ei ole olemassa. Aluetta käsitellään Uudenmaan liiton selvityksissä yleispiirteisesti sekä Sipoon kunnan aikaisemmissa selvityksissä. Näistä saadaan paljon lähtötietoa, mutta selvityksiä on tarvetta tarkentaa ja lähtötietojen ajantasaisuutta tarkistaa.

6. Tuleeko maisemaselvityksestä ja maiseman kehittämissuunnitelmasta kaksi erillistä raporttia? Taitetaanko ne indesignilla? Tuotetaanko maisemaselvityskartat ja maisemankehittämissuunnitelmakartat AutoCADillä vai MapInfolla?

Kootaan yksi lähtötietoraportti, joka taitetaan. Kartat kannattaa tehdä Mapinfolla, jotta ne ovat helposti käytettävissä edullisuusvyöhyketarkastelun lähtökohdaksi.

7. Mitä kaikkia erillisluontoselvityksiä tässä työssä edellytetään? Edellytetäänkö kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen lisäksi liito-orava-, viitasammakko-, pesimälinnusto- ja lepakkoselvitykset?

Kyllä. Olemassa oleviin selvityksiin tarvitaan tarkennukset, mikä edellyttää myös maastotyötä. Samalla tarkistetaan aikaisempien selvitysten ajantasaisuus.

8. Kootaanko maisema-analyysin ja maastoinventointien tulokset erilliseksi maisemaselvitysraportiksi? Vai kootaanko luonto-, maisema- ym. selvitykset yhdeksi lähtötietoraportiksi (työohjelma kohta 2.4. mukaan). Tuleeko raportit tai raportti toimittaa myös taitettuina InDesign-tiedostoina?

Kootaan yksi lähtötietoraportti, joka taitetaan.

9. Onko alueella järjestetty aikaisemmin työpajoja? Jos on, niin paljonko niissä on ollut osallistujia?

Koko aluetta koskevia työpajoja ei ole järjestetty aikaisemmin. Alueen asukkaat ovat aktiivisia, omatoimisia, yhteisöllisiä ja idearikkaita.

10. Saadaanko maanomistajatiedot tilaajalta?

Kyllä.

11. Mikä on 1:5000 -mittakaavaan laadittavan yleiskaavaluonnoksen ja 1:2000 -mittakaavaan laadittavan aluevarausyleiskaavan ero? Laaditaanko virallinen osayleiskaavakartta mittakaavassa 1:2000?

Kaava laaditaan mittakaavassa 1:2000.

12. Mitä käytetään 1:2000 -mittakaavaan laadittavan aluevarausyleiskaavan pohjakarttana?

Kaavoituksen pohjakarttaa.

13. Tarjouspyynnössä esitetyissä suunnittelun tavoitteissa puhutaan uudesta suunnitteilla olevasta Vainuddintiestä ja suoristetusta Gumbostrandintiestä. Onko näistä olemassa suunnitelmaluonnoksia?

Tielinjauksien suunnittelu on kesken. Linjauksista on olemassa alustavat luonnokset, mutta sijainti tarkentuu kevään aikana.

Viimeksi muokattu 07.03.2018