< Ajankohtaista
04.10.2017

Sipoon rakennusjärjestystä uudistetaan – asukastilaisuus 19.10. klo 18

Sipooseen ehdotetaan uutta rakennusjärjestystä, joka muun muassa mahdollistaa sivuasunnon rakentamisen aiempaa pienemmille tonteille. Ehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus torstaina 19.10. kello 18.00 alkaen Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Ehdotusta uudeksi rakennusjärjestykseksi on valmistellut ohjausryhmä. Kunnanvaltuuston ja rakennusjärjestysohjausryhmän puheenjohtajan Heikki Vestmanin (kok.) mukaan ryhmän keskeisenä tavoitteena on ollut rakentamista koskevien määräysten keventäminen Sipoossa.

–Tämä ehdotus mahdollistaa sivuasunnon rakentamisen aiempaa pienemmille tonteille sukupolvien yhteisen asumisen helpottamiseksi, laskee rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa asemakaava-alueiden ulkopuolella 5000 neliömetristä 3000 neliömetriin viemäriverkoston ulkopuolella. Lisäksi ehdotus poistaa suunnittelutarveratkaisun vaatimuksen alueilla, joilla laki tai kaava ei tätä vaadi. Monien vähäisten toimenpiteiden tekeminen vapautetaan luvasta, Vestman sanoo.

Rakentamista helpotetaan ranta-alueilla – aurinkopaneelien toteuttamista selkeytetään

Vestmanin mukaan ehdotettava rakennusjärjestys toisi myös muutoksen, että saaristoa ja rannikkoa kohdeltaisiin rakentamisessa aiempaa yhdenvertaisemmin muun Sipoon kanssa.

Rantojen rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus nostetaan samaksi kuin ranta-alueiden ulkopuolisilla alueille. Rakennusjärjestysehdotuksessa helpotetaan myös loma-asunnon muuttamista pysyvään asuinkäyttöön alueilla, jotka on osoitettu yleiskaavassa vakituiseen asumiseen. Venevajojen rakentaminen mahdollistetaan vakituisen asutuksen lisäksi myös lomarakennuspaikoille. Myös rakentamisen vähimmäisetäisyys rantaviivasta muuttuisi lähtökohtana 50 metristä 30 metriin.

–Lisäksi uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä helpotetaan muun muassa vapauttamalla aurinkopaneelien ja -keräimien rakentaminen muiden kuin suojeltujen rakennusten ja alueiden osalta, Vestman sanoo.

Ehdotus myös selkeyttää lämpökaivojen toteuttamista sekä helpottaa katetun terassin tai parvekkeen lasittamista.

Ehdotettujen muutosten vaikutusta rajaa kuitenkin se, ettei näitä rakennusjärjestyksen määräyksiä sovelleta, jos yleiskaavassa tai asemakaavassa on määrätty toisin. Esimerkiksi sivuasuntojen rakentamisen helpottaminen monissa kylissä vaatii siten rakennusjärjestyksen lisäksi muitakin toimenpiteitä.

Ehdotuksessa näkyy sipoolaisuus

Rakennusvalvontapäällikön Ulla-Maija Upolan mukaan rakennusjärjestyksessä tulee korostaa paikallisuutta ja sipoolaisuutta.

- Rakentamisen ohjauksella halutaan auttaa toimivan ja viihtyisän asumis-, elinkeino- ja vapaa-ajan ympäristön rakentumista ja ylläpitoa. Samanaikaisesti tavoitteena on arvokkaiden maisema-alueiden, perinteisen rakennuskannan sekä olemassa olevan luonnon huomioon ottaminen, sillä rakentaminen muuttaa ympäristöä pitkäaikaisesti, Upola kertoo.

Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi on nähtävillä 6.10.– 6.11.2017. Nähtävilläoloaikana asukkailla on mahdollisuus antaa rakennusjärjestysehdotuksen sisällöstä muistutuksia. Rakennus- ja ympäristövaliokunta sekä kunnanhallitus arvioivat muistutusten vaikutukset lopulliseen sisältöön. Rakennusjärjestyksen hyväksyy aikanaan kunnanvaltuusto. Tavoiteaikataulu hyväksymiselle on vuoden 2017 aikana.

Voit tutustua rakennusjärjestysehdotukseen kunnan sivuilla tästä linkistä.


Mikä rakennusjärjestys?

Rakennusjärjestys ohjaa Sipoossa tapahtuvaa rakentamista oikeusvaikutteisten kaavojen, lakien ja muiden säännösten ja määräysten lisäksi. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät pääasiassa yleispiirteisiä kaavoja ja antavat ratkaisuperusteet kaavoittamattomien haja-asutusalueiden rakentamisen määrälle ja tavalle.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea muun muassa rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, aitoja, terassin lasittamista, sivuasuntoja sekä maiseman ja luonnonympäristön huomioon ottamista. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos yleiskaavassa tai asemakaavassa on määrätty toisin.


Viimeksi muokattu
04.10.2017